خطوط سلف سرویس

در مجموعه های پذیرایی ارگانهای دولتی و غیر دولتی که نیروی انسانی فعال در شرکت را پذیرایی میکنند خط سلف سرویس مورد استفاده قرار میگیردتا ضمن نظم بخشیدن به سرویس دهی  سرعت پخش غذا در بین کارکنان نیز بالا برودتجهیزات مورد نیاز در قسمت پذیرایی شامل کانتر سرد،کانتر گرم،کانتر قاشق چنگال،کانتر ساده میباشد