یخچال ایستاده

یخچال ایستاده

۲متری۶درمساوی پشت بسته
موتور۳/۴دانفوس یا تایلندی بسته به سفارش
بدنه استیل و از نوع تزریق

 

یخچال ایستاده۲متری دوطرف نما

۲متری دو طرف نما انباری دار

نوع موتور به دلخواه مشتری

بدنه استیل و از نوع تزریق

یخچال ایستاده 2 متری پشت بسته
یخچال ایستاده ۲ متری پشت بسته

۲متری تمام استیل با نمای  پانچ۶درمساوی

نوع موتور به دلخواه خریدار

بدنه استیل و از نوع تزریق

یخچال استیل طلایی 2 متری دوطرف نما

یخچال ایستاده طلایی

یخچال استیل طلایی 2 متری دوطرف نما

یخچال استیل طلایی ۲ متری دوطرف نما

یخچال کبابی دوطرف نما