فریزر ایستاده

فریزر درب شیشه-ای ایستاده
فریزر ایستاده 1.5 متری
فریزر ایستاده ۱٫۵ متری
فریزر ایستاده 1.5 متری
فریزر ایستاده ۱٫۵ متری