سینک

سینک دوقلو

درابعاد۱متر،۱/۲متر،۱/۵و۱/۹ساخته میشود

رویه استیل نگیر با ضخامت۱میلی

پایه ها پروفیل استیل و دارای پاتروکی